Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.

Kontakt

Slovak Ventures s.r.o.
Štefánikova trieda 15/8
949 01 Nitra
tel: +421 903 710 879
napíšte nám

INFORMÁCIE » Úrovne knižiek » Active Readers
Penguin Active Reading - jazykovej úrovne

Easystartseasystarts

Easystarts predstavujú ideálnu možnosť naučiť aj úplných začiatočníkov čítať jednoduchý anglický text. Slovná zásoba aj gramatika základné.

Použitá :

 1. Jednoduché podstatné mená v jednotnom a množnom čísle 's

 2. Základné zámená ukazovacie (this, that) alebo opytovacie (who, what).

 3. Členy určité a neurčité, základné tvary čísloviek (1st, 2nd)

 4. Jednoduché prídavné mená

 5. Tvary slovies (to be, have got, can), časovanie present simple a present continuous

 6. Príslovky where, when, why, how (much / many), very, too

 7. Spojky and, but, or. Maximálne dvouvětná súvetí.

Pre ponuku titulov z nášho e shopu k tejto kategórii kliknite tu.

Pre ukážky jednotlivých knižiek a ďalšie doplnkové materiály kliknite tu.Level 1 Beginnerlevel1

Beginner plynulo nadväzuje na easystarts, pričom slovná zásoba je navýšená o ďalších 100 slov. Čitatelia sa tu stretnú s ďalšími gramatickými javmi a slovíčkami:

 1. Podstatné mená - gerundia (tvar -ing)

 2. Základní ukazovacie zájmená (these, those)

 3. Číslovky do 1000. Neurčité číslovky: a little, a lot of, much, many

 4. U slovies Present continuous s významom do budúcnosti, past simple u pravidelných slovies, a u týchto nepravidelných slovies: came, did, had, said, was, were, went. Dále čas budoucí s going to, poté sloveso can, fráze would like, tvary -ing a infinitivy po like a stop

 5. Spojka because

Pre ponuku titulov z nášho e shopu k tejto kategórii kliknite tu.

Pre ukážky jednotlivých knižiek a ďalšie doplnkové materiály kliknite tu.

 


Level 2 Elementarylevel2

Úroveň Elementary predpokladá aspoň základné jazykové zručnosti a vedomosti. V celoeurópskom oficiálnom meraní je označená indexom A2. Tituly na tomto stupni majú dvakrát širšiu slovnú zásobu než u predchádzajúcej úrovne.

Čítanie je rozšírené o tieto gramatické javy:

 1. Zámená some-, no-, any-(body / thing)

 2. Radové číslovky first, hundredth. Neurčité číslovky another, other, each

 3. Stupňovanie prídavných men - more, most, the-est, better, best, worse, Worst

 4. Otázky so záporom, ďalšie minulé časy nepravidelných slovies, sloveso have to, slovesá will a could, väzba would like, bežná frázové slovesá, ďalej slovesá know, think, hope + that

 5. Prídavné mená odvodené od substantíva - (i) ly, spojenie as .. as, too + adjektívum

 6. Neurčité zámená somewhere, anywhere, nowhere, everywhere

 7. Spojky So, before, after, when

 8. Speech a reported speech v prítomnom čase

 

Pre ponuku titulov z nášho e shopu k tejto kategórii kliknite tu.

Pre ukážky jednotlivých knižiek a ďalšie doplnkové materiály kliknite tu.Level 3 Pre-intermediatelevel3

Úroveň Pre-intermediate označuje mierne pokročilých hovorcov. Tomu zodpovedá aj slovná zásoba, ktorá je navýšená o ďalších 600 slov.

Čo sa týka gramatiky, čitateľ sa navyše stretne s týmito javmi:

 1. Zámená someone, anyone, everyone, whose, who, which, that

 2. Všetky základné a radové číslovky + both, either, neither, múch, a bit, a lot

 3. Slovesný čas present perfect simple, past continuous, slovesné tvary v pasívu, be + past participle, ďalej slovesá can't, could, must, shall, need (to) needn't, should, would + ďalšie frázové slovesá.

 4. Súvetie o viac vetách, súvetie podradné

Pre ponuku titulov z nášho e shopu k tejto kategórii kliknite tu.

Pre ukážky jednotlivých knižiek a ďalšie doplnkové materiály kliknite tu.Level 4 Intermediatelevel4

Stupeň Intermediate sa vzťahuje k pokročilým hovorcom a v celoeurópskom referenčnom rámci je označený indexom B1. Zvládnutie tejto úrovne je možné oficiálne potvrdiť Cambridgeskú štátnú jazykovú skúškou a obdržaním certifikátu FCE.

Readers tejto úrovne oproti predchádzajúcim ďalej obsahujú:

 1. Zámená no one, each other, such

 2. Prídavné mená nearly as, just as, not quite as, less / least, enough

 3. Trpné rody slovies v present a pást continuous. Present perfect continuous a past perfect, have something done, make / let + infinitív, used to / was / was / were / going to, had better, may / might, ďalšie použitie slovesa must, would, ďalej should / ought to

 4. Spojovací výraz as well as

 5. Rozvíjanie rôznych druhov kondicionálov

Pre ponuku titulov z nášho e shopu k tejto kategórii kliknite tu.

Pre ukážky jednotlivých knižiek a ďalšie doplnkové materiály kliknite tu.