Penguin Active Reading - jazykovej úrovne

Easystartseasystarts

Easystartspredstavujúideálnumožnosťnaučiťajúplných začiatočníkovčítaťjednoduchýanglickýtext.Slovnázásobaajgramatikazákladné.

Použitá:

 1. Jednoduchépodstatné menávjednotnomamnožnomčísle's

 2. Základnézámenáukazovacie(this, that) aleboopytovacie(who, what).

 3. Členy určitéaneurčité, základnétvaryčísloviek(1st, 2nd)

 4. Jednoduchéprídavné mená

 5. Tvaryslovies(to be, havegot, can), časovaniepresentsimpleapresentcontinuous

 6. Príslovkywhere, when, why, how(much /many), very, too

 7. Spojkyand, but, or. Maximálnedvouvětnásúvetí.

Preponukutitulov znášhoeshopuktejtokategóriikliknitetu.

Preukážkyjednotlivýchknižiekaďalšiedoplnkové materiálykliknitetu.Level 1 Beginnerlevel1

Beginnerplynulonadväzujenaeasystarts,pričomslovnázásobajenavýšenáoďalších100slov.Čitateliasatustretnúsďalšímigramatickýmijavmiaslovíčkami:

 1. Podstatné mená - gerundia (tvar -ing)

 2. Základní ukazovacie zájmená(these, those)

 3. Číslovky do 1000. Neurčité číslovky: a little, a lot of, much, many

 4. U slovies Present continuous s významom do budúcnosti, past simple u pravidelných slovies, a u týchto nepravidelných slovies: came, did, had, said, was, were, went. Dále čas budoucí s going to, poté sloveso can, fráze would like, tvary -ing a infinitivy po like a stop

 5. Spojka because

Preponukutitulov znášhoeshopuktejtokategóriikliknitetu.

Preukážkyjednotlivýchknižiekaďalšiedoplnkové materiálykliknitetu.

 


Level 2 Elementarylevel2

ÚroveňElementarypredpokladáaspoň základnéjazykovézručnostiavedomosti.Vceloeurópskomoficiálnommeraníje označenáindexomA2.Titulynatomtostupnimajúdvakrátširšiu slovnúzásobunežu predchádzajúcejúrovne.

Čítanieje rozšírenéotietogramatickéjavy:

 1. Zámenásome-, no-, any-(body /thing)

 2. Radovéčíslovkyfirst, hundredth.Neurčitéčíslovkyanother, other, each

 3. Stupňovanieprídavných men-more, most, the-est, better, best, worse, Worst

 4. Otázky so záporom,ďalšieminuléčasynepravidelnýchslovies,slovesohaveto,slovesáwillacould,väzbawouldlike,bežnáfrázovéslovesá,ďalejslovesáknow, think, hope+that

 5. Prídavné menáodvodenéodsubstantíva-(i) ly,spojenieas..as,too+adjektívum

 6. Neurčitézámenásomewhere, anywhere, nowhere, everywhere

 7. SpojkySo, before,after, when

 8. Speechareportedspeechvprítomnom čase

 

Preponukutitulov znášhoeshopuktejtokategóriikliknitetu.

Preukážkyjednotlivýchknižiekaďalšiedoplnkové materiálykliknitetu.Level 3 Pre-intermediatelevel3

ÚroveňPre-intermediateoznačujemiernepokročilýchhovorcov.Tomuzodpovedá ajslovná zásoba,ktorájenavýšenáo ďalších600slov.

Čo sa týkagramatiky, čitateľsanavyšestretnestýmitojavmi:

 1. Zámenásomeone, anyone, everyone, whose, who, which, that

 2. Všetkyzákladnéaradovéčíslovky+both, either, neither, múch, abit, a lot

 3. Slovesnýčaspresentperfectsimple, pastcontinuous,slovesnétvaryvpasívu,be+pastparticiple,ďalejslovesácan't,could,must,shall,need(to)needn't,should,would+ďalšiefrázovéslovesá.

 4. Súvetieoviacvetách,súvetiepodradné

Preponukutitulov znášhoeshopuktejtokategóriikliknitetu.

Preukážkyjednotlivýchknižiekaďalšiedoplnkové materiálykliknitetu.Level 4 Intermediatelevel4

StupeňIntermediatesavzťahujekpokročilýmhovorcoma vceloeurópskomreferenčnom rámcijeoznačenýindexomB1.Zvládnutietejtoúrovneje možnéoficiálnepotvrdiťCambridgeskúštátnújazykovúskúškouaobdržanímcertifikátuFCE.

Readerstejto úrovneoproti predchádzajúcimďalejobsahujú:

 1. Zámenánoone, eachother, such

 2. Prídavné menánearlyas,justas,notquiteas,less/least, enough

 3. Trpnérodysloviesvpresenta pástcontinuous.Presentperfectcontinuousapastperfect,havesomethingdone, make/ let + infinitív,usedto/was/was/were/goingto, hadbetter, may/might, ďalšie použitieslovesamust, would, ďalejshould/oughtto

 4. Spojovacívýrazaswellas

 5. Rozvíjanierôznychdruhov kondicionálov

Preponukutitulov znášhoeshopuktejtokategóriikliknitetu.

Preukážkyjednotlivýchknižiekaďalšiedoplnkové materiálykliknitetu.